Kommentar: #KAUstopp hot mot en stark akademi

I nästa vecka startar terminen vid Karlstad universitet. Nästa generations lärare, ekonomer, ingenjörer och pol.kands, för att nämna några, tar sina första steg ut i akademin och det fria tänkandet.

Samtidigt har Karlstads universitet bestämt sig för att inte tillåta att politiska föreningar att anordna debatter, bokbord eller annat kampanjande i anslutning till universitetet. I ett pressmeddelande säger universitetet följande:

Det beslut som rektor fattat om hur universitets lokaler får nyttjas av politiska partier inför valet i september är ett beslut som processades i universitetets ledningsgrupp, där bland andra Karlstad Studentkårs representanter ingår, under våren. Ledningsgruppen var enig om att hantera nyttjandet av lokaler inför såväl EU-val som riksdagsval på detta sätt.

 

Däremot har studentkåren vid KaU meddelat att de inte haft tid eller möjlighet att sätta sig in i ärendet när det hanterades i våras, och håller inte med i beskrivningen i pressmeddelandet.

De senaste fyra åren har studenters inflytande vid lärosätena allvarligt minskats: särskilt då autonomireformen som i mycket var positiv också aktivt minskade studenternas rätt till information och delaktighet vid lärosätena.

Även om händelsen i Värmland är olycklig ur ett rent demokratiperspektiv så är händelsen egentligen ett symptom på något mer djupgående problem i Högskolesverige: ett tecken på en akademi där studenterna får allt mindre att säga till om och som i längden leder till en försämring av utbildningens kvalitet.

Regeringen har satsat på vad man kallar spjutspetsforskning och internationaliserad nischning, och samtidigt glömt att det som är grunden för en ”utbildning i världsklass” är studenterna själva.

För ett lärosäte som är så viktigt för sin region hoppas vi att man tänker om och undersöker hur man i högre grad uppmuntrar studenternas politiska intresse och delaktighet i sin utbildning.

Undertecknat:
Gröna studenters språkrör Emma Hult och Patricio Ruiz Vergara.

CSN inte rätt forum för körkortslån

Gröna studenter stämmer in i kritiken kring utspelet om att gymnasiestudenter ska kunna använda CSN för att få låna till sitt körkort.

– För flera arbeten som finns att tillgå för den som nyss gått ur gymnasiet är körkort tyvärr ett krav. Risken finns att många som inte kommer från familjer som kan bekosta ett körkort, redan här låses ut från arbetsmarknaden, säger Emma Hult, ett av Gröna Studenters språkrör. Patricio Ruiz Vergara, det andra språkröret stämmer in.

– Alla måste kunna ha möjlighet att delta på arbetsmarknaden med samma villkor. Samtidigt är det inte rimligt att det är CSN som ska stå för pengarna.

Högskolan och CSN är en förutsättning för det livslånga lärandet, inte en arbetsmarknadspolitisk satsning.

Gröna studenters valupptakt

Bli en nyckelperson i Gröna studenters valrörelse
Helgen den 23-24 augusti kommer Gröna studenter att anordna en valupptakt i Malmö.

Alla medlemmar i Gröna studenter är välkomna till upptakten, men lokalavdelningarna har möjlighet att utse en person per avdelning som får sina reseutgifter sponsrade till 70 % och sin boendekostnad sponsrad.

Vi ser dock gärna helst att ni försöker hitta övernattning på egen hand då förbundets ekonomi är begränsad.

Preliminärt schema:

Lördagen den 23 augusti

11-12:00             Nu kör vi!                                                   Mikaela Persson & Livija Ginters
12-13:00            Lunch
13-14:00            Hur når vi ut med grön politik?             Karolina Skog, kommunalråd
14-15:30            Kampanj på stan
15:30-16:00      Fika
16-17:00            Grönt maktövertagande                           Ulf Holm, vice talman riksdagen
17:15-18:00       Vad är GS prioriterade frågor?               Emma Hult, språkrör
18:15-19:00       Världens roligaste valrörelse                  Anders Wallner
19 -20:00           Hitta vandrarhem/sovplats
20:00                  Picknick i Folkets park för att käka medhavd mat.

Söndagen den 24 augusti

09:30-10:00     Frukost
10-11:15              Att skriva politik             Patricio Ruiz Vergara
11:15-13:00        Att äga campus             Mikaela Persson
13-13:30             Lunch
13:30-15:30       Workshop

Inbjudan Valupptakt

Vill du vara med i Gröna studenters kandidatnätverk?

Nu startar Gröna studenter upp sitt kandidatnätverk igen. Kandidatnätverket är ett nätverk som finns i Gröna studenter just före och just efter allmänna val. Nätverket är till för dig som är medlem i Gröna studenter och kandiderar till riksdag, landsting eller kommun eller som funderar på att kandidera till politiska uppdrag inom kommun och landsting efter valet.

Syftet med nätverket är dels att erbjuda dess medlemmar ett forum för diskussion, kompetensutveckling och stöd i arbetet inför och första tiden under det nya politiska uppdraget.  Och dels att skapa goda möjligheter för att fler Gröna studenter tar plats i våra beslutande församlingar.

Nätverket kommer att erbjuda möjlighet att delta i både träffar via Skype och i verkligheten. Träffarna över Skype kommer att hållas på ett antal olika teman, baserat på geografi, dvs. en möjlighet att skapa kontakter och diskutera med de som befinner sig i samma region som en själv, på kandidatur, dvs. att de som kandiderar till riksdag, kommun eller landsting får möjlighet att skapa kontakter och diskutera gemensamma frågor med andra Gröna studenter som också gör det, och politiska områden, dvs. att de som har intresse i gemensamma politiska områden, till exempel skola får en möjlighet att skapa kontakter och diskutera med varandra. Genom dessa träffar erbjuds en unik möjlighet att pröva politiska tankar och idéer samt att inspireras av andra kandidater och skapa en personlig kunskapsbank där man har möjlighet att ta hjälp av andra kandidaters specifika kunskaper inför en debatt eller ett möte etc.

Åtminstone en träff i verkligheten kommer att genomföras. Den kommer att hållas under sen höst 2014. Träffen kommer att fokusera på de uppdrag i nämnder och fullmäktigeförsamlingar som medlemmarna då snart ska tillträda eller redan har tillträtt till. Föreläsningar och seminarium om bland annat mötesformalia, konsten att driva igenom en politisk fråga och hur förhållandet mellan politiker och tjänstemän bör se ut. Det är helt enkelt ett tillfälle att förbereda sig inför allt vad ett politiskt uppdrag kan komma att innebära. Eventuellt kommer även en träff att ske under våren 2014.

De som ingår i nätverket kommer om de vill också erbjudas möjlighet till en mentor. Mentorerna kommer att vara personer som redan idag har ett politiskt uppdrag och de ska kunna agera som bollplank, vara ett stöd och hjälpa till att förbereda adepten inför det kommande politiska uppdraget. Det finns inte någon garanti för att de som vill ha en mentor kommer att få det, men vi ska försöka ordna med så många mentorer som möjligt.

Kandiderar du till något politiskt uppdrag inför valet eller känner du att du skulle vilja göra det efter valet? Vi hoppas att du då vill vara en del av Gröna studenters kandidatnätverk. Anmäl dig senast 10 februari 2014, länk till anmälan finns här!

Har du några frågor, maila dem till Sverre Dahlstedt Eriksson utbildningsansvarig i riksstyrelsen på sverre.dahlstedt@mp.se

Välkommen till kandidatnätverket!

Gröna studenters riksstyrelse

10 000 nya lägenheter för studenter

Vi kan inte bo i utredningar, skriver Gröna Studenter och anklagar Alliansregeringen för handlingsförlamning när det gäller att möta bostadskrisen för studenter.

Bostadsbristen har aldrig varit så stor som den är idag. Den berör många, i synnerhet studenter, som idag får tacka nej till studier på grund av bostadsbrist. Det är uppenbart att alliansregeringen helt har tappat greppet kring denna allvarliga situation. Sveriges studenter kräver lösningar, inte ännu en utredning.
Miljöpartiet de gröna kommer med ett krispaket som vi ser löser många av de svårigheter vi ser hos de studenter vi möter. Istället för Alliansens byggtakt på 160 studentbostäder per år så sätter Miljöpartiet ner foten och föreslår en satsning som innebär 10 000 studentbostäder den närmsta mandatperioden.

Fem år i bostadskö
Vi är starkt kritiska till Alliansregeringens handlingsförlamning när det gäller att möta den bostadskris som många studenter möts av. Sveriges förenade studentkårer har kartlagt att endast fyra av 32 studieorter kan garantera någon form av bostad åt sina studerande inom en månad. Ibland tar det fem år längre än hela utbildningen för studenten att hitta en bostad. Ändå har det bara byggts 160 bostäder per år den senaste mandatperioden. Det är inte rimligt.

Miljöpartiet vill, likt satsningarna på nybyggnation av äldreboende, ge en villkorad medfinansiering vid nyproduktion av studentbostäder. Länsstyrelserna kommer att administrera pengarna och stödet betalas när byggprojekten är avslutade och besiktigade. Investeringstödet betalas ut per kvadratmeter för lägenheter till en storlek på max 30 kvm. Vi i Miljöpartiet vill också villkora denna satsning med krav på energi och tillgänglighet. Vi gröna satsar 780 miljoner kronor i detta krispaket. Vi satsar på studenterna.

Mänsklig rättighet
Stefan Attefall (KD), å sin sida, har tillsatt närmare 70 utredningar under sina tre och ett halvt år som bostadsminister – mer än en utredning per 10 byggda studentlägenheter. Nyligen såg det ut som om vi studenter skulle tvingas bo i villaägares extra stora friggebodar – ett förslag som Lagrådet avfärdat som rättsosäkert, trafikfarligt och i strid med mänskliga rättigheter.

Det börjar kännas uttjatat, men vi kan faktiskt inte bo i utredningar. Tak över huvudet är en grundläggande mänsklig rättighet. Det är hög tid att ställa om Alliansens kalla Sverige och släppa in studenter i värmen.
Det går att göra ett val. Miljöpartiet kommer att verka för att det byggs 10 000 studentbostäder nästkommande mandatperiod, med Alliansregeringen får vi vänta i 125 år innan bygget är klart. Vad väljer du?

Kommentar om icke godkänd lärarutbildning

Sydsvenskan rapporterar om hur flera studenter inte får ut sin lärarlegitimation i huvudämne efter avslutad och genomförd utbildning.

– Alliansen har gång på gång genomfört reformer utan att fundera över vilka effekter haft för de som studerat vid tillfället. Samtidigt har man kraftigt skurit ner studenternas möjlighet att påverka sin utbildning och på flera sätt gjort utbildningen mer rättsosäker. Det här är tyvärr bara senaste beviset för en ogenomtänkt högskolepolitik, där också humaniorastudenter många gånger drabbats extra hårt, säger Patricio Ruiz Vergara, språkrör för Gröna studenter.

Miljöpartiet är positiva till att färdiga lärare legitimeras och att barnen har kunnig vägledning i skolan. Däremot har partiet flera gånger lyft fram att reformen varit underfinansierad och att studenter och lärosäten haft dålig möjlighet att implementera reformen på ett ansvarsfullt sätt

Bättre högskola – för fler!

Högre kvalitet i högskolan och samtidigt en utvidgning av högskolan – går det?

Ja, det är vi övertygade om. Samtidigt vet vi att en utvidgning av högskolan måste följas åt av satsningar på högskolans kvalitet. Studenter behöver i högre grad få lärarledd tid och möjlighet till individuellt anpassade lärmetoder.

Vi och Miljöpartiet de gröna har inför 2014 följande recept för en bättre högskola för fler:

Öka antalet lärarledda timmar för studenterna.
Höj studiebidraget för att möjliggöra fokus på studier under studietiden
Öka utbildningsplatserna, främst vid de regionala lärosäten där alliansen dragit ned antalet platser.
Satsning på studenter från studieovana hem: på att att inte bara rekrytera bredare, men att också säkerställa en breddad genomströmning.

Starta en lokalavdelning

Vill du vara med och sprida den gröna rörelsen på just ditt campus eller din högskola?

– Starta en lokalavdelning av Gröna studenter.

Idag har Gröna studenter lokalavdelningar på 13 orter och något fler högskolor  i Sverige, men vi har medlemmar över hela Sverige och på många fler högskoleorter än så. Har du känt att det vore trevligt att ha ett forum att diskutera politik, bjuda in föreläsare, ha studiecirklar eller samla några att kampanja inför valet: skapa en lokalavdelning. Allt du behöver göra är att höra av dig till info@gronastudenter.se och berätta vem du är, vad du vill göra och var du vill starta lokalavdelning.

Funderar du på att starta en lokalavdelning kan du också börja med att läsaLokalavdelningshandboken. Där hittar du tips på hur du bildar en interrimstyrelse, hur man håller ett första årsmöte och andra praktiska tips inför starten av Gröna studenter just på din ort.

Vill du ha tips på vad man kan göra i en lokalavdelning? Aktivitetshandbokenger några förslag på vad ni kan göra i er lokalavdelning nu när den är startad för att såväl locka nya medlemmar som att hålla den ideologiska utvecklingen igång.