Migration och etablering

Gröna Studenter tror på en framtid utan gränser, där människor är fria att röra sig och bo var de vill. Människor i nöd ska kunna söka asyl utan fara för sitt liv och få sin sak prövad rättssäkert. Det är vår uppfattning att politiken kan och måste bereda plats för många människor att söka sig till och etablera sig i Sverige och Europa.

Flera miljoner människor befinner sig på flykt antingen inom eller utom sitt ursprungsland. Människor som flyr utom sitt medborgarland för att överleva har en konventions- eller fördragsgrundad rätt till skydd. Men ett skydd på pappret är inte nödvändigtvis ett reellt sådant. Människor som vill söka asyl inom Europa möts av taggtråd, gränspatruller och medelhavets stormar. Istället för allt högre murar och utestängande avtal med grannländer behöver EU ett gemensamt asylsystem som fördelar ansvaret mellan länder och som skapar lagliga vägar till mottagande land. Förverkligandet av en rättighet ska inte kräva livet som insats.

Sverige kan med enkelhet hjälpa fler människor på flykt, men måste också öka kapaciteten för ett hållbart mottagande. Ett ökat mottagande förutsätter solidaritet och jämn spridning av mottagandet mellan kommuner. De kommuner som tar störst ansvar ska premieras. Ett långsiktigt mottagande kräver att berörda välfärdssystem stärks. Skola och högre utbildning spelar centrala roller, och behöver tillföras resurser för att möta de ökade behoven och motverka en framtida segregation. Ett bärkraftigt mottagande måste kunna hantera att antalet människor som söker skydd kan variera kraftigt. Därför behöver lagstiftningen vara flexibel. Civilsamhället har visat på en stor förmåga och villighet att bistå med mottagandet av människor på flykt vid extrema händelser. Det offentliga bör välkomna människors engagemang och bistå med att samordna insatser när många människor samtidigt söker skydd.

Människor som kommer till Sverige ska ges goda förutsättningar att bygga ett liv här och bli delaktiga i det svenska samhället. Fler vägar in på arbetsmarknaden, kraftiga åtgärder mot bostadsbristen och bättre möjligheter att få utbildning validerad behövs. Det öppna och inkluderande samhället ska värnas. Människor som tar sig hit ska känna sig trygga i att de kan delta i samhället utan att behöva överge sin identitet. Civilsamhället erbjuder sociala sammanhang där migranter kan möta andra personer, lära mer om Sverige och få en första fot in i det svenska samhället. Tidiga insatser är viktiga. Korta handläggningstider, möjlighet att lära sig svenska från start och tillgång till professionell hjälp mot psykiska trauman hjälper människor att så snabbt som möjligt kunna börja bygga sina liv i Sverige och på olika sätt bidra till det svenska samhället.

Migration

Ingen människa är illegal. EU kan möta framtidens migration på ett hållbart och humant sätt. För att göra detta behöver EU gemensamt skapa ett humant och rättssäkert system för asylansökan och mottagande av flyktingar i ursprungslandet, i närliggande länder och vid unionens gränser. Människors rätt att söka asyl ska inte hindras av ID- kontroller eller transportöransvar. Asylrätten bör omfatta möjligheten att erhålla det permanenta uppehållstillståndet, att kunna återförenas med sin familj, samt att barnets bästa står i första rummet.
Gröna Studenter verkar för att:

  • Ett gemensamt, humant och rättssäkert flyktingsystem ska införas på EU-nivå med kvoter för varje land och en tydlig omfördelning, med möjlighet till asylansökan vid unionens gränser och ambassader.
  • Slopa transportöransvaret och avskaffa ID-kontroller till Sverige.
  • Flyktingar, alternativt skyddsbehövande och övriga skyddsbehövande ska beviljas permanent uppehållstillstånd och rätt till återförening med sina familjer.
Hållbart mottagande

Möjligheten att ta emot flyktingar och andra migranter handlar om prioriteringar, inte om absoluta gränser i kapacitet. Politiken måste främja civilsamhällets engagemang och ge medborgare möjlighet att bidra till en mer medmänsklig värld. Det behövs flexibla regelverk som underlättar snabba insatser i tider när fler människor söker skydd samt mer resurser till kommuner för att ta emot skyddsbehövande.
Gröna Studenter verkar för att:

  • Vid krissituationer ska kommuner ansvara för samordning och samarbete mellan ideella krafter och myndigheter.
  • En särskild lagstiftning ska utvecklas som kan aktiveras med syfte att öka kapaciteten när fler människor behöver skydd.
  • Statens ersättning till kommuner för mottagande av skyddsbehövande ska höjas, för att uppmuntra kommuner att ta emot fler migranter.
Etablering

Etablering handlar om människors möjlighet att komma in i och bli delaktiga i samhället. För att skapa goda förutsättningar för etablering behöver civilsamhälle, näringsliv och alla politiska nivåer involveras. Arbete, utbildning och validering av utbildning är nyckelfaktorer. En god och tidig introduktion till Sverige stärker migranters möjligheter att bli delaktiga i samhället. Många asylsökande bär på psykiska trauman. Professionell hjälp är en investering i deras välbefinnande och möjligheter att bidra till samhället.
Gröna Studenter verkar för att:

  • Alla som söker asyl i Sverige ska ha rätt till undervisning i svenska från den dag de anländer till Sverige.
  • Redan vid asylprocessens början ska psykologiskt stöd erbjudas till alla asylsökande.
  • Arbetsförmedlingen ska ges ett tydligare uppdrag och särskilda resurser för samverkan med civilsamhället.