Kvalitet i högre utbildning

Gröna studenters kunskapssyn utgår från förståelse, kreativitet och lust att lära. Vi anser att kunskap har ett värde för individens utveckling samt fyller en viktig funktion i ett välfungerande samhälle. Alla studenter som blivit antagna till en högskoleutbildning ska garanteras en hög kvalitet i utbildningen men även förutsättningar att slutföra sina studier. Det har vi inte uppnått och kvaliteten i högre utbildning har försämrats under de senaste åren. Högskoleutbildningar som håller hög kvalitet är avgörande för att studenter ska få förutsättningar att efter avslutad utbildning bedriva högkvalitativ och innovativ forskning, lättare kunna etablera sig på arbetsmarknaden och få allmänbildande kunskap som bygger Sverige som en kunskapsnation i framkant.

En av de avgörande faktorerna för en hög kvalitet är hur mycket resurser utbildningen tilldelas. Högskolevärlden styrs av ett förlegat resurstilldelningssystem som har urholkats ekonomiskt under en längre tid. Studenter får ofta mindre än nio timmars lärarledd undervisning i veckan, vilket 1992 ansågs vara lägstanivån för högre utbildning enligt en statlig utredning. En bidragande orsak till att en tredjedel av heltidsstudenterna enligt Högskoleverket studerar mindre än 40 timmar i veckan är utbildningarnas ofta bristande andel lärarledd undervisning.

Programutbildningar behöver generellt en arbetslivsanknytning för att ge studenten en god förståelse för vad det framtida yrket kan innebära. Studenter bör ges tydligare information om hur arbetsmarknaden och framtidsmöjligheterna ser ut efter examen. Studenter bör själva kunna avgöra om utbildningen är rätt val baserat på fakta om utbildningens upplägg och framtidsutsikter.

Studenternas inflytande över utbildningarna är en viktig källa till information och ett sätt för högskolor att ständigt förbättra sina utbildningar. Studenternas deltagande i utbildningarna påverkar även utbildningarnas kvalitet eftersom människor med olika bakgrund kan stärka lärandemiljön och sprida insikter och erfarenheter. Högskolevärlden är idag segregerad eftersom ungdomar från studievana hem generellt har bättre förutsättningar att ta del av högre utbildning.

Att möta nya perspektiv, idéer och teorier som studenter inte hade fått tillgång till annars kan uppnås genom internationalisering. Sedan studieavgifter infördes för utomeuropeiska studenter har antalet sådana studenter minskat. Det har inneburit att studenter går miste om viktiga kunskapsutbyten, vilket sänker kvaliteten i den högre utbildningen. Därtill har regeringen en exkluderande internationaliseringsstrategi och det saknas långsiktighet vad gäller att tillvarata internationella studenters perspektiv och idéer.

Rättvis fördelning av utbildningsresurser

Resurstilldelningssystemet är föråldrat och urholkat. Många högskolelärare saknar en högskolepedagogisk utbildning då det inte är ett krav. Kvalitet i högre utbildning utvärderas för närvarande baserat på vad studenterna har presterat. De undervisande lärarna bör kunna förmedla sin kunskap anpassat till studenternas förutsättningar.
Gröna Studenter verkar för att:

  • Skapa ett resursfördelningssystem där utbildningarnas ersättningsbelopp baseras på studenternas utbildningsrelaterade behov istället för genomströmning, med syfte att upprätthålla hög kvalitet.
  • Ge alla studenter inom grundutbildningarnas standardkurser minst tio timmar lärarledd undervisning i veckan och stärk de utbildningar som idag får minst resurser.
  • Skapa möjligheter och incitament för att universitets- och högskolelärare ska genomgå pedagogisk utbildning så att undervisningen förbättras.
Bristande information vid studieval

Bristande information om utbildningars innehåll är en bidragande orsak till avbrutna studier bland två tredjedelar av avhoppande studenter enligt Högskoleverket. För att skapa en kvalitativ utbildning krävs information om utbildningarna och dess stödfunktioner. Blivande studenter ska kunna ta välinformerade studiebeslut, där de vet hur arbetsmarknaden inom området ser ut.
Gröna Studenter verkar för att:

  • Kräva att alla program och kurser har lättillgänglig information om hur utbildningen är upplagd i ungefärligt antal lärarledda timmar, vad den innehåller för typ av examination samt vilka krav som ställs på studenten.
  • Information ska finnas lättillgänglig om alla program och kurser samt vilka stödfunktioner som finns för att studenterna ska klara sina studier.
  • Alla programutbildningar ska ha arbetsmarknadsprognoser lättillgängliga för att studenterna ska veta hur arbetsmarknaden inom området ser ut.
En högre utbildning för alla

Utbildningar med en mångfald av studenter sett till ålder, kön, härkomst och socioekonomisk status skapar lärorika studiemiljöer som möjliggör kunskapsutbyten och utökat perspektivtagande. Snedrekryteringen av studenter måste motarbetas och studenter ska rekryteras på fler sätt än genom gymnasiemässor.
Gröna studenter verkar för att:

  • Rekryteringen till högre utbildning ska breddas genom mer långtgående samarbeten med gymnasieskolor som har låg övergång till högre utbildning och att riktad studentambassadörsverksamhet införs.
  • Kursutvärderingar ska användas för ett systematiskt förbättringsarbete som inte bara sträcker sig över kursansvarig lärare utan även över programutbildningar och fakultet för att utbildningarna kontinuerligt ska förbättras.
  • Återinföra avgiftsfri utbildning för alla internationella studenter och skapa långsiktiga strategier för att tillvarata internationella studenters perspektiv, idéer och kunskap.