En hållbar högskolepolitik

Studenter som organiserar sig kan åstadkomma och påverka mycket, särskilt när det gäller lokal påverkan på det egna universitetet eller högskolan. Sedan kårobligatoriet avskaffades har det pågått en nedåtgående trend för antalet medlemmar i Sveriges studentkårer. Men fortfarande har studentkårer landet runt till uppgift att representera och stödja samtliga studenter trots sinande resurser. Studentkårerna fyller en viktig uppgift i att granska och kritisera högskolornas arbete och se till att lagstiftningen följs.

Studentkårsverksamhet och studentorganisering är också plattformar för att dela kunskap och perspektiv från olika discipliner. På få andra platser i samhället finns en så stor mångfald av kunskap som på våra universitet och högskolor. Det är kunskap som behövs för bygget av socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbara samhällen. Detta ger oss ett ansvar att påverka i de kanaler där vi kan.

Forskning och utbildning har en avgörande roll i bygget av ett hållbart samhälle. Enligt 1 kap. 5 § i högskolelagen har högskolorna till uppgift att främja en hållbar utveckling socialt, miljömässigt och ekonomiskt för såväl nuvarande som kommande generationer. För att vi ska kunna ställa om samhället i en hållbar inriktning krävs ett arbete på samtliga nivåer. Då krävs att en integrering av hållbarhetsaspekter sker i samtliga ämnen på högskolan samt att lärosäten aktivt arbetar med att minska sina egna ekologiska fotavtryck.

För hållbarhet krävs också ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Här har vi fortfarande långt att gå för att motverka problem med sexism, rasism och diskriminering på våra lärosäten. Exkluderande normer och praktiker gör att alla inte får samma chans att ta del av och fullfölja en högre utbildning.

Studentorganisering

För att studenter ska ges makt till påverkan på sina lärosäten och känna sig inkluderade i utbildningen och studentlivet behövs det vid varje högskola eller universitet finnas en studentkår som har resurser att representera samtliga studenter. Studentlivet kan förknippas med hög stressnivå och ohälsosam alkoholkultur men även med sociala relationer och god hälsa. För ett hållbart studentliv bör studentkårer arbeta med normbrytande engagemang för att främja ett inkluderande klimat och motverka exkluderande strukturer som sexism, rasism och alkoholnormen.
Gröna Studenter verkar för att:

  • Studentkårer ska garanteras en stabil och oberoende finansiering för att kunna representera och engagera samtliga studenter samt granska lärosätena.
  • Utbildningar ska utvecklas i samråd med studenter och att det ska finnas tydliga beslutsgångar för att garantera studenters inflytande.
  • Både studentkårer och lärosäten ska ta ansvar för att studentlivet i sin helhet är inkluderande och normbrytande för att bland annat motverka alkoholnormen.
Hållbar högskola

Forskning och utbildning ska ge samhället ett tryggt och stabilt flöde av kunskap. För att uppnå det bör det finnas ett hållbarhetsperspektiv i utbildningen. För att synliggöra de brister som finns är det viktigt att dessa redovisas. Dessutom är det viktigt att lärosätena aktivt minskar sin egen påverkan på miljön. Statliga myndigheter ska enligt miljöledningsförordningen införa och utveckla ett miljöledningssystem, vilket lärosätena idag brister med.
Gröna Studenter ska verka för att:

  • Samtliga lärosäten ska införa hållbarhetsredovisning och att universitetskanslerämbetet aktivt ska granska högskolorna i deras hållbarhetsarbete.
  • Samtliga lärosäten ska aktivt divestera från miljöskadlig verksamhet och till fullo fullfölja naturvårdsverkets miljöledningssystem för statliga myndigheter.
  • Samtliga lärosäten ska ta fram en strategi för att underlätta kollektivtrafik och cykelpendling till lärosätena samt för att flygresor inom tjänsten ska minimeras.
Jämlikhet och jämställdhet i högskolevärlden

Det sker idag en snedrekrytering till den högre utbildningen. I denna finns en jämlikhetsproblematik i att vissa utbildningar främst attraherar en viss könskategori eller personer med en viss bakgrund. Rekryteringen bör därför i större mån anpassas med riktade åtgärder för att attrahera underrepresenterade grupper. Det finns även brister i hur lärosätena arbetar med att motverka diskriminering, exkludering och ohälsa. Ojämlikheten tar sig bland annat uttryck genom en särskilt utbredd psykisk ohälsa bland kvinnliga studenter. Därtill är det i nuläget svårt för personer med utomeuropeisk utbildning att validera och komplettera utländsk yrkeslegitimation och examina, vilket innebär personliga förluster och försvårar integrationen.
Gröna Studenter ska verka för att:

  • Riktade åtgärder ska ske för att attrahera studenter med underrepresenterade kunskaper och erfarenheter, särskilt genom användandet av alternativa urval.
  • Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot högskolans jämlikhets- och jämställdhetsplaner.
  • Åtgärder ska vidtas för att det ska bli enklare att validera och komplettera utländska betyg och yrkeslegitimationer.