Högskolan måste bli mer inkluderande

För att etablering ska bli möjlig måste samhället ha långsiktiga lösningar. Utbildning ger hopp och nya möjligheter för morgondagen. Idag är det dock svårt för människor som kommer till Sverige att få adekvat utbildning eftersom systemen är daterade. Detta trots att utbildningar med en mångfald av studenter skapar lärorika studiemiljöer för alla som studerar.

Det är i nuläget svårt för personer med utomeuropeisk utbildning att validera och komplettera utländsk yrkeslegitimation och examina. När människor väl får komma in på den högre utbildningen innebär det ofta mycket självstudier, vilket innebär att många tappar motivation eller kraft till att klara av utbildningen. Dessutom finns det idag strukturer inom högskolan som gör att minoritetsgrupper diskrimineras.

Trygghetssystemen i Sverige är missanpassade för stora grupper i samhället. Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan normalt inte få rätt till studiestöd, trots att allt fler arbeten i Sverige kräver vidare utbildning. Det krävs anställning för att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent sådant och många yrken kräver kvalificerad utbildning. Systemet stänger ute nyanlända från framtidsmöjligheter.

Fler ska få tillgång till utbildning

Validering och komplettering av utländska betyg och yrkeslegitimationer ska förenklas. Ett sätt att snabba på processerna är att låta asylsökande börja studera vid universitet och högskolor via MOOCs (onlinekurser) och liknande frivilliga initiativ. Civilsamhället behöver stöd för att människor med akademisk bakgrund inte ska förlora hoppet under asylprocessen.

Riktade åtgärder behövs för att fler studenter med underrepresenterade kunskaper och erfarenheter ska få tillgång till den högre utbildningen. Idag har många med sig kunskaper från sitt hemland som ramlar mellan stolarna eftersom de inte har svensk gymnasiekompetens. Genom alternativa urval kan människor bygga vidare på sina faktiska kunskaper.

Ekonomiska möjligheter till studier

Det ska räcka med folkbokföring i Sverige för att få studiemedel. Det ska inte spela någon roll om ett uppehållstillstånd är permanent eller tillfälligt för att få möjlighet till studiemedel. Om en människa inte får lov att stanna har vi i ändå stärkt Sveriges internationalisering och ökat exportmöjligheterna.

Studiemedlet måste bli mer flexibelt för att kunna möta olika människors behov. Bidragsdelen av studiemedlet ska öka. Det ska vara möjligt att ta ut en lägre ersättning för längre tids studier eller högre ersättning för kortare tids studier.

God undervisning för alla

Alla studenter inom grundutbildningarnas heltidskurser ska minst 10 timmar lärarledd undervisning i veckan. De utbildningar som idag får minst resurser ska stärkas. För den som kommer från en studieovan miljö eller är ny i den svenska högskolan är det extra viktigt att få ordentligt med stöd och lärarledd tid.

Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot planerna. Om människor inte blir rättvist behandlade kommer människor söka sig bort från akademin, oavsett dessa människors kompetens- och ambitionsnivåer.

Etableringsfrågor och jämlikhet kommer under lång tid att vara viktiga frågor för det svenska samhället. I tider av tumult behöver politiken ha långsiktiga planer för förändring. Utbildning är alltid långsiktigt – därför måste vi förändra systemet så det blir inkluderande. Vi måste öppna upp utbildningen för fler nu.

Elin Hylander, språkrör Gröna Studenter
Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter

Så kan mottagandet av flyktingbarn bli bättre

Inför permanenta uppehållstillstånd för barn och förstärk barnpsykiatrin. Det är två åtgärder som skulle förbättra livskvaliteten för barn som kommer till Sverige från krigshärdar världen över.

I morgon, lördag, samlas miljöpartister från hela landet för Dialogkonferens. Syftet med konferensen är att ta fram förslag som kan stärka flyktingmottagandet och integrationen i landet. Den anordnas som ett svar på den rättmätiga kritik som förts fram från Miljöpartiets gräsrötter och lokalavdelningar mot den överenskommelse om migrationspolitiken som regeringen slöt i november förra året.

Inte minst Miljöpartiet i Malmö har varit väldigt tydliga i sin kritik. Grön Ungdom Malmö och Gröna Studenter Malmö var redan från början starkt negativa till begränsningarna i flyktingpolitiken.

Konsekvenserna för flyktingarna, och framförallt för de barn och unga som kommer, är svåra. Målet för den gröna rörelsen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet måste vara att migrationspolitiken ska återgå till den humanare linje som Sverige förde tidigare.

Under Dialogkonferensen kommer Miljöpartiet att diskutera en rad förslag. Syftet med dem är att skapa en bättre situation för de tusentals barn och ungdomar som kommer till Sverige från krigets Syrien, Irak, Afghanistan eller någon annanstans ifrån. Barnen är extra utsatta, och ett stort fokus måste ligga på att se till att deras mottagande blir så bra som möjligt.

1. Förstärk barnpsykiatrin. Många barn som anländer till Sverige som flyktingar lider av posttraumatiskt stressyndrom och andra psykologiska men efter sina upplevelser av krig och flykt. Det skapar ett oerhört lidande för barnen och försvårar även möjligheterna till en lyckad integration.

En förstärkt barnpsykiatri, bland annat genom mer resurser, tydligare direktiv och kompetensutveckling av skolpersonal, men också en sorts “psykologisk första hjälpen” där team från BUP åker ut till asylboenden och boenden för ensamkommande barn, är viktiga åtgärder.

2. Inför permanenta uppehållstillstånd för barn. Rädslan att inte få stanna gör det svårare för barn att koncentrera sig på sin skolgång. Dessutom gör kravet på arbete för att få permanent uppehållstillstånd att barn i gymnasieåldern motiveras att söka jobb i stället för att klara gymnasiet.

Det riskerar att cementera ett utanförskap där nyanlända förblir underutbildade och fastnar i en socioekonomiskt mycket problematisk situation. Det kan Miljöpartiet inte acceptera.

3. Barn ska bo i en familj. Forskning visar att flyktingbarn klarar sig betydligt bättre när de växer upp i en familjeliknande miljö. Staten måste förenkla familjeåterförening för barn och göra det enklare för föräldralösa och ensamkommande barn att få en plats i ett familjehem.

4. Öppna bostadsmarknaden. I dag stängs stora grupper ute från bostadsmarknaden genom att försörjningsstöd sällan accepteras som inkomst för att erhålla hyresrätt. För nyanlända i allmänhet leder det till en oerhört svår situation där stress och osäkerhet om nästkommande dagars sovplats försvårar för lyckad integration, och för barn i synnerhet skapar det både trångboddhet och osäkerhet om sovplats en ohållbar studiesituation.

Att möjliggöra för nyanlända att söka bostad med den inkomst de har är ett viktigt steg för ett barnvänligare mottagningssystem. Sverige måste ta ansvar för att de barn och ungdomar som kommer hit får bästa möjliga förutsättningar för att integreras och må bra.

Miljöpartiet måste vara ledande i det arbetet, såväl i riksdag och regering som i kommuner och landsting. Dialogkonferensen är ett bra tillfälle att ta tag i det arbetet. Låt oss ta chansen.

  • Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter Malmö
  • Malte Roos, språkrör Grön Ungdom Malmö

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-mottagandet-av-flyktingbarn-bli-baettre-22924

Malmöbo blev språkrör för Gröna Studenter

Tobias Gustavsson från Malmö har valts till nytt nationellt språkrör för Gröna Studenter tillsammans med Elin Hylander från Örebro, som fick förnyat förtroende, vid Riksårsmötet i Malmö på lördagen.

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

24-åriga Tobias Gustavsson har varit språkrör för Gröna Studenter i Malmö sedan i höstas, men lämnar nu den posten för att bli nationellt språkrör. Uppdraget är mandaterat för ett år i taget.

– Gröna Studenter ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. I synnerhet nu när Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt med en fristående sidoorganisation som kan stå upp för gräsrotsåsikterna och vara en konstruktiv och kritisk röst, säger Tobias Gustavsson.

Han vill få Gröna Studenter att växa och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar att bli aktivare än de är idag.

– Jag vill odla det politiska samtalet mellan medlemmarna och det görs ju bäst ute i lokalavdelningarna. I Malmö har vi temamöten, föreläsningar och filmvisningar som får igång diskussioner, som i sin tur banar väg för politisk idéutveckling.

Malmöbo blir språkrör för Gröna Studenter

http://www.mynewsdesk.com/se/miljopartiet-de-grona-i-malmo/pressreleases/malmoebo-blir-spraakroer-foer-groena-studenter-1318583

Gröna Elin fick förnyat förtroende

Elin Hylander från Örebro har återvalts som ett av två språkrör för Gröna studenter. Som nytt språkrör valdes Tobias Gustavsson från Malmö. Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

Elin Hylander är 25 år gammal och studerar till ämneslärare (gymnasiet), med inriktning på samhällskunskap och historia vid Örebro universitet. Under Elins första år som språkrör för Gröna studenter har förbundet arbetat fram ett nytt idépolitiskt program.

– Gröna Studenters idéprogram är nu klubbat. Det innebär att vi framöver kommer att arbeta med visionen om ett fossilfritt samhälle och en hållbar bostads- och stadsutvecklingspolitik tillsammans med vår traditionella studentpolitik, säger Elin Hylander.

Gröna Studenter kommer också arbeta fram nya och skärpta politiska förslag för att förbättra mottagandet av nya människor till Sverige. Framför allt ser organisationen vikten av validering och möjlighet till kompletteringar av studier som en viktig fråga för integrationen och kompetensutvecklingen i Sverige.

Under året kommer även forskningspolitik att ligga högt på agendan, eftersom regeringen ska fatta beslut om en ny forskningsproposition. För Gröna Studenter är det viktigt att kunskap och nyfikenhet har ett egenvärde och att universiteteten och högskolorna ska få stor frihet i sitt arbete.

Elin vill dessutom bidra till att Gröna Studenter växer och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar i organisationen att utveckla sitt arbete för en grön studentpolitik. Det behövs fler gröna röster för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta som språkrör för Gröna studenter, säger Elin Hylander. Vi ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. När Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt att vi kan komma med kloka, nytänkande och forskningsförankrade förslag för att klara av framtidens utmaningar.

Gröna Elin fick förnyat förtroende som studentspråkrör

http://www.mp.se/orebro/just-nu/pressmeddelande-elin-hylander-fran-orebro-atervald-som-sprakror-grona-studenter

Elins sensommartal

Hur ser världen ut idag?

Min vän fick en kartbok i present av en släkting med motiveringen: ”Den ger alltid relevant kunskap om världen.” Sovjetunionen, Indokina, Rhodesia är väl fortfarande aktuella stater? Samhället förändras. Vår kunskap om världen måste följa med.

I vintras arrangerade vi gröna en föreläsning med Hans Rosling. Rosling berättade att vi har en daterad syn på samhället. Därför fattar vi felaktiga beslut.

Under de senaste dagarna har vi sett hur media påverkar genom #refugeeswelcome. Det ger mig hopp när vi kan enas i viktiga frågor.

Men denna mediala värld skrämmer också! Idag ser du bara den information du själv söker upp. Vi får vi alltid vår bild bekräftad. Hur många vänner har du på Facebook som inte håller med dig?

Man inte kan lita på media för att få kunskap. Vi måste ha med oss utbildning. Idag är ett kritiskt tänkande det viktigaste vi kan lära oss. Det är grunden inom akademin. Därför är högskoleutbildning så viktig för framtiden.

Vem kan studera idag?

Studenter förväntas vänta med att skaffa barn, ha möjlighet att jobba extra och förväntas framför allt vara friska. Detta gör att många människor tvingas välja bort studier.

Idag saknar studenter ekonomisk trygghet vid sjukdom. Man måste ta studiemedel för att kunna få ersättning. Om du under hösten lever på sommarjobbets lön blir det svårt om du blir sjuk. Gröna studenter vill att tryggheten kopplas till studierna istället.

Idag kan man inte vara sjukskrivna på deltid. Många studenter hoppar därför av sina utbildningar. Studenter har också 30 dagars karenstid vid sjukdom, vilket är alldeles för långt.

Allt detta leder till att vi förlorar kompetens. Som vår regeringskollega säger: ”Alla ska med”. Vi behöver skyddsnät som gör att studenter kan fokusera på kunskap, inte på att oroa sig för framtiden. Det är först då vi kan sprida det kritiska tänkandet till fler.

Vem vet vilken kunskap vi behöver för att klara morgondagen?

I höst sker nästa klimattoppmöte. Vi vet egentligen vad som behöver göras. Ändå är det så svårt att få till en omställning. Vad får människan att ändra sitt beteende? Vi behöver olika slags kunskap för att klara av framtidens utmaningar.

Idag får vissa akademiska ämnesområden mer resurser än andra. En naturvetarstudent får exempelvis dubbelt så mycket resurser som en humanist.

Men för att kunna bygga en hållbar värld måste vi ha med hela samhället. Vi behöver kunniga beteendevetare, ekonomer och grundskolelärare. Därför behöver pengarna fördelas mer jämnt inom högskolan. Alla studenter ska ha rätt till tio timmars lärarledd tid i veckan.

God undervisning till studenter är det bästa sättet att sprida forskningsresultat.

Vad är då Sveriges största utmaning?

Någonstans längs vägen har många förlorat hoppet. För min generation blir det allt svårare att bli vuxen, eftersom bostadsbristen gör att unga inte kan flytta hemifrån.

Vi behöver fler bostäder! Det finns resurser att ta. Om vi fasar ut ränteavdraget har vi råd! Då kan beskattningen på hyresrätter sänkas, vi kan bygga fler små lägenheter och nya studentbostäder. Vi kan bygga ut kollektivtrafiken och därmed göra fler områden attraktiva att bo i.

Idag måste kommunerna bygga p-platser till nya bostadshus. Det gör boendet dyrare och varje parkering på gatan tar upp samma plats som sex möjliga studentboenden. Vi kan istället skapa städer där bilen inte behövs!

Löser vi bostadsbristen kan många andra problem övervinnas. Vi kan bygga samman samhället och ge människor möjlighet till jobb eller studier. Vi kan minska segregationen.

Sammanfattningsvis skapar vi bilden av samhället tillsammans. Under de senaste dagarna har vi sett forskare debattera och sprida kunskap. Minns att vi samhällsengagerade kan göra samma sak! Du kan använda din kunskap till att bygga ett bättre samhälle.

Därför måste fler få tillgång till högre studier. Studenter behöver större trygghet, bättre undervisning och någonstans att bo. Då kan den kunskapen nå många fler och unga människor kan få hopp om framtiden.

 
Foto: Fredrik Hjerling

Sensommartal i Uppsala

I veckan höll Åsa Romson sitt sensommartal i Uppsala. Vårt språkrör Elin Hylander höll då tal före vår vice statsminister. Talet handlade om studenters rätt till trygghet, behovet av fler bostäder för unga och vikten av kunskap. Foto: Dan Petterson

 

MP_sensommartal1

”Man inte kan lita på media för att få kunskap. Vi måste ha med oss utbildning. Idag är ett kritiskt tänkande det viktigaste vi kan lära oss. Det är grunden inom akademin. Därför är högskoleutbildning så viktig för framtiden. Fler människor måste få möjlighet till ny kunskap.”

Du kan läsa talet i sin helhet här: http://www.gronastudenter.se/elins-sensommartal/

MP_sensommartal4

På plats fanns också lokala engagerade från Gröna studenter Uppsala. Från vänster: Anders Mankler, språkrör Gröna Studenter Uppsala. Caisa Lycken, ordförande Uppsala Studentkår. Elin Hylander, språkrör Gröna studenter. Klara Ellström, språkrör Gröna studenter Uppsala.

MP_sensommartal3

Inrikesministern Anders Ygeman var på plats för att lyssna till Miljöpartiet och Åsa Romsons sensommartal.

MP_sensommartal2

Romsons tal lyfte upp vikten av medmänsklighet. Människor som flyr till Europa idag ska mötas med lagliga vägar och en mänsklig asylprocess. Romson talade också om nyfikenhet, en utbyggnad av högskolan och nya hållbara lösningar. Det behövs en klimatoffensiv och vi behöver alla bli planetskötare likt Johan Rockströms förslag.

Du kan läsa talet i sin helhet här: http://www.mp.se/just-nu/sensommartal