Högskolan måste bli mer inkluderande

För att etablering ska bli möjlig måste samhället ha långsiktiga lösningar. Utbildning ger hopp och nya möjligheter för morgondagen. Idag är det dock svårt för människor som kommer till Sverige att få adekvat utbildning eftersom systemen är daterade. Detta trots att utbildningar med en mångfald av studenter skapar lärorika studiemiljöer för alla som studerar.

Det är i nuläget svårt för personer med utomeuropeisk utbildning att validera och komplettera utländsk yrkeslegitimation och examina. När människor väl får komma in på den högre utbildningen innebär det ofta mycket självstudier, vilket innebär att många tappar motivation eller kraft till att klara av utbildningen. Dessutom finns det idag strukturer inom högskolan som gör att minoritetsgrupper diskrimineras.

Trygghetssystemen i Sverige är missanpassade för stora grupper i samhället. Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan normalt inte få rätt till studiestöd, trots att allt fler arbeten i Sverige kräver vidare utbildning. Det krävs anställning för att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent sådant och många yrken kräver kvalificerad utbildning. Systemet stänger ute nyanlända från framtidsmöjligheter.

Fler ska få tillgång till utbildning

Validering och komplettering av utländska betyg och yrkeslegitimationer ska förenklas. Ett sätt att snabba på processerna är att låta asylsökande börja studera vid universitet och högskolor via MOOCs (onlinekurser) och liknande frivilliga initiativ. Civilsamhället behöver stöd för att människor med akademisk bakgrund inte ska förlora hoppet under asylprocessen.

Riktade åtgärder behövs för att fler studenter med underrepresenterade kunskaper och erfarenheter ska få tillgång till den högre utbildningen. Idag har många med sig kunskaper från sitt hemland som ramlar mellan stolarna eftersom de inte har svensk gymnasiekompetens. Genom alternativa urval kan människor bygga vidare på sina faktiska kunskaper.

Ekonomiska möjligheter till studier

Det ska räcka med folkbokföring i Sverige för att få studiemedel. Det ska inte spela någon roll om ett uppehållstillstånd är permanent eller tillfälligt för att få möjlighet till studiemedel. Om en människa inte får lov att stanna har vi i ändå stärkt Sveriges internationalisering och ökat exportmöjligheterna.

Studiemedlet måste bli mer flexibelt för att kunna möta olika människors behov. Bidragsdelen av studiemedlet ska öka. Det ska vara möjligt att ta ut en lägre ersättning för längre tids studier eller högre ersättning för kortare tids studier.

God undervisning för alla

Alla studenter inom grundutbildningarnas heltidskurser ska minst 10 timmar lärarledd undervisning i veckan. De utbildningar som idag får minst resurser ska stärkas. För den som kommer från en studieovan miljö eller är ny i den svenska högskolan är det extra viktigt att få ordentligt med stöd och lärarledd tid.

Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot planerna. Om människor inte blir rättvist behandlade kommer människor söka sig bort från akademin, oavsett dessa människors kompetens- och ambitionsnivåer.

Etableringsfrågor och jämlikhet kommer under lång tid att vara viktiga frågor för det svenska samhället. I tider av tumult behöver politiken ha långsiktiga planer för förändring. Utbildning är alltid långsiktigt – därför måste vi förändra systemet så det blir inkluderande. Vi måste öppna upp utbildningen för fler nu.

Elin Hylander, språkrör Gröna Studenter
Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter

Så kan mottagandet av flyktingbarn bli bättre

Inför permanenta uppehållstillstånd för barn och förstärk barnpsykiatrin. Det är två åtgärder som skulle förbättra livskvaliteten för barn som kommer till Sverige från krigshärdar världen över.

I morgon, lördag, samlas miljöpartister från hela landet för Dialogkonferens. Syftet med konferensen är att ta fram förslag som kan stärka flyktingmottagandet och integrationen i landet. Den anordnas som ett svar på den rättmätiga kritik som förts fram från Miljöpartiets gräsrötter och lokalavdelningar mot den överenskommelse om migrationspolitiken som regeringen slöt i november förra året.

Inte minst Miljöpartiet i Malmö har varit väldigt tydliga i sin kritik. Grön Ungdom Malmö och Gröna Studenter Malmö var redan från början starkt negativa till begränsningarna i flyktingpolitiken.

Konsekvenserna för flyktingarna, och framförallt för de barn och unga som kommer, är svåra. Målet för den gröna rörelsen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet måste vara att migrationspolitiken ska återgå till den humanare linje som Sverige förde tidigare.

Under Dialogkonferensen kommer Miljöpartiet att diskutera en rad förslag. Syftet med dem är att skapa en bättre situation för de tusentals barn och ungdomar som kommer till Sverige från krigets Syrien, Irak, Afghanistan eller någon annanstans ifrån. Barnen är extra utsatta, och ett stort fokus måste ligga på att se till att deras mottagande blir så bra som möjligt.

1. Förstärk barnpsykiatrin. Många barn som anländer till Sverige som flyktingar lider av posttraumatiskt stressyndrom och andra psykologiska men efter sina upplevelser av krig och flykt. Det skapar ett oerhört lidande för barnen och försvårar även möjligheterna till en lyckad integration.

En förstärkt barnpsykiatri, bland annat genom mer resurser, tydligare direktiv och kompetensutveckling av skolpersonal, men också en sorts “psykologisk första hjälpen” där team från BUP åker ut till asylboenden och boenden för ensamkommande barn, är viktiga åtgärder.

2. Inför permanenta uppehållstillstånd för barn. Rädslan att inte få stanna gör det svårare för barn att koncentrera sig på sin skolgång. Dessutom gör kravet på arbete för att få permanent uppehållstillstånd att barn i gymnasieåldern motiveras att söka jobb i stället för att klara gymnasiet.

Det riskerar att cementera ett utanförskap där nyanlända förblir underutbildade och fastnar i en socioekonomiskt mycket problematisk situation. Det kan Miljöpartiet inte acceptera.

3. Barn ska bo i en familj. Forskning visar att flyktingbarn klarar sig betydligt bättre när de växer upp i en familjeliknande miljö. Staten måste förenkla familjeåterförening för barn och göra det enklare för föräldralösa och ensamkommande barn att få en plats i ett familjehem.

4. Öppna bostadsmarknaden. I dag stängs stora grupper ute från bostadsmarknaden genom att försörjningsstöd sällan accepteras som inkomst för att erhålla hyresrätt. För nyanlända i allmänhet leder det till en oerhört svår situation där stress och osäkerhet om nästkommande dagars sovplats försvårar för lyckad integration, och för barn i synnerhet skapar det både trångboddhet och osäkerhet om sovplats en ohållbar studiesituation.

Att möjliggöra för nyanlända att söka bostad med den inkomst de har är ett viktigt steg för ett barnvänligare mottagningssystem. Sverige måste ta ansvar för att de barn och ungdomar som kommer hit får bästa möjliga förutsättningar för att integreras och må bra.

Miljöpartiet måste vara ledande i det arbetet, såväl i riksdag och regering som i kommuner och landsting. Dialogkonferensen är ett bra tillfälle att ta tag i det arbetet. Låt oss ta chansen.

  • Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter Malmö
  • Malte Roos, språkrör Grön Ungdom Malmö

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-mottagandet-av-flyktingbarn-bli-baettre-22924

Malmöbo blev språkrör för Gröna Studenter

Tobias Gustavsson från Malmö har valts till nytt nationellt språkrör för Gröna Studenter tillsammans med Elin Hylander från Örebro, som fick förnyat förtroende, vid Riksårsmötet i Malmö på lördagen.

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

24-åriga Tobias Gustavsson har varit språkrör för Gröna Studenter i Malmö sedan i höstas, men lämnar nu den posten för att bli nationellt språkrör. Uppdraget är mandaterat för ett år i taget.

– Gröna Studenter ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. I synnerhet nu när Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt med en fristående sidoorganisation som kan stå upp för gräsrotsåsikterna och vara en konstruktiv och kritisk röst, säger Tobias Gustavsson.

Han vill få Gröna Studenter att växa och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar att bli aktivare än de är idag.

– Jag vill odla det politiska samtalet mellan medlemmarna och det görs ju bäst ute i lokalavdelningarna. I Malmö har vi temamöten, föreläsningar och filmvisningar som får igång diskussioner, som i sin tur banar väg för politisk idéutveckling.

Malmöbo blir språkrör för Gröna Studenter

http://www.mynewsdesk.com/se/miljopartiet-de-grona-i-malmo/pressreleases/malmoebo-blir-spraakroer-foer-groena-studenter-1318583

Gröna Elin fick förnyat förtroende

Elin Hylander från Örebro har återvalts som ett av två språkrör för Gröna studenter. Som nytt språkrör valdes Tobias Gustavsson från Malmö. Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

Elin Hylander är 25 år gammal och studerar till ämneslärare (gymnasiet), med inriktning på samhällskunskap och historia vid Örebro universitet. Under Elins första år som språkrör för Gröna studenter har förbundet arbetat fram ett nytt idépolitiskt program.

– Gröna Studenters idéprogram är nu klubbat. Det innebär att vi framöver kommer att arbeta med visionen om ett fossilfritt samhälle och en hållbar bostads- och stadsutvecklingspolitik tillsammans med vår traditionella studentpolitik, säger Elin Hylander.

Gröna Studenter kommer också arbeta fram nya och skärpta politiska förslag för att förbättra mottagandet av nya människor till Sverige. Framför allt ser organisationen vikten av validering och möjlighet till kompletteringar av studier som en viktig fråga för integrationen och kompetensutvecklingen i Sverige.

Under året kommer även forskningspolitik att ligga högt på agendan, eftersom regeringen ska fatta beslut om en ny forskningsproposition. För Gröna Studenter är det viktigt att kunskap och nyfikenhet har ett egenvärde och att universiteteten och högskolorna ska få stor frihet i sitt arbete.

Elin vill dessutom bidra till att Gröna Studenter växer och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar i organisationen att utveckla sitt arbete för en grön studentpolitik. Det behövs fler gröna röster för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta som språkrör för Gröna studenter, säger Elin Hylander. Vi ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. När Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt att vi kan komma med kloka, nytänkande och forskningsförankrade förslag för att klara av framtidens utmaningar.

Gröna Elin fick förnyat förtroende som studentspråkrör

http://www.mp.se/orebro/just-nu/pressmeddelande-elin-hylander-fran-orebro-atervald-som-sprakror-grona-studenter

En farlig flirt med främlingsfientliga krafter

Nyss presenterade regeringen och den borgerliga oppositionen ett gemensamt förslag för att hantera situationen för flyktingar i Sverige. Det finns några positiva aspekter i överenskommelsen. Alla kommuner ska vara med i deltagandet och barnfamiljers rätt kommer att värnas. Det kommer att ske en utredning om lagliga vägar och vi kommer att öka andelen kvotflyktingar som vi tar emot.

Men det finns delar i överenskommelsen som pekar åt helt fel håll. Med dagens uppgörelse gör Sverige avkall från den humana linje som så länge kännetecknat vårt lands politik. De utsträckta händerna visade sig vara lika tillfälliga som de uppehållstillstånd de höll i.

Med tillfälliga uppehållstillstånd tar vi varken ansvar för de människor som flytt hit eller för Sverige. De tillfälliga uppehållstillstånden kommer inte stoppa konflikterna i vår omvärld eller de människor som flyr från dem.

Ett besked om att Sverige erbjuder skydd, men bara med armbågen under en kort period, innebär svagare incitament att lära sig svenska och hitta ett arbete. Att människor som flytt från krig ska behöva leva med resväskan packad i hallen kommer leda till ökad psykisk ohälsa och minskad förmåga att tillgodogöra sig etableringsåtgärder. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer alltså leda till att integrationen försämras. Det handlar bara om ihålig signalpolitik.

Enligt Migrationsverkets senaste prognoser kommer historiskt många människor att söka asyl i Sverige de kommande åren. Migrationsverkets personal jobbar i skift för att hinna med att hantera alla ansökningar. Att i det läget välja att fördubbla deras arbetsbörda är orimligt. Ingen tror i dag att IS kommer att vara besegrade och fred råda inom tre år. Därför kommer tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar därifrån kommer att behöva omvandlas till permanenta ändå. Migrationsverket kommer alltså behöva pröva deras ansökan igen, helt i onödan.

Fram till 1984 hade Sverige ett system med tillfälliga uppehållstillstånd som norm. Detta avskaffades eftersom bara en handfull flyktingar inte fick fortsatt beviljat uppehållstillstånd och den dubbla prövningen var helt i onödan. När vi fick permanenta uppehållstillstånd minskades antalet ärenden med 8 000-10 000. Att återinföra tillfälliga uppehållstillstånd är att backa in i framtiden med mer byråkrati, högre kostnader och mindre trygghet.

Slutligen så är det en farlig flirt med de främlingsfientliga politiska krafter vi kämpat så hårt för att de inte ska få inflytande. Fortsätter vi på den här banan kommer vi snart inte känna igen vårt land. Under den värsta flyktingkrisen i modern tid är det ovärdigt ett rikt land som Sverige att göra sitt bästa för att färre människor ska få komma hit.

Lär artikeln i sin helhet här: En farlig flirt – Dagens Samhälle

Grönare framtid för studenter

Regeringen har med sin vårändringsbudget pekat ut en ny riktning för Sverige. Det är en riktning där vi gör viktiga investeringar i framtiden istället för att ha ett ensidigt fokus på skattesänkningar. Regeringens politik kommer att leda till viktiga förbättringar inom miljö och utbildning, samt till fler bostäder. Detta är frågor som Gröna studenter har arbetat för under lång tid.

Miljösatsningar

Gröna studenter är väldigt glada över att regeringen tar ett större miljöansvar. Genom den nya budgeten kommer 3,7 miljarder mer att gå till satsningar för miljö och klimatet i år. Det leder bland annat till att fler tåg kommer i tid, till mer biogas, bättre skydd av skog och hav, mer klimatbistånd och en höjning av skatter på det som skadar miljön.

Läs gärna mer om miljösatsningarna här: http://www.mp.se/budget

Vuxenutbildning och högre utbildning

Kunskap ger oss verktyg att forma en bättre gemensam framtid, makt att ifrågasätta och är ett verktyg för samhällsförändring. Gröna studenter är därför positiva till att regeringen satsar mer på utbildning för vuxna i sin vårbudget. Inom kort kommer fler utbildningsplatser inom högskolan, yrkeshögskolan, folkhögskolan, komvux och yrkesvux.

För oss gröna är det viktigt att det finns många olika vägar till kunskap för att varje individs ska komma till sin rätt. Vi ser därför positivt på att regeringen tydligt satsar på fler platser inom både högskolan och inom vuxenutbildningen.

Utbildning är en rättighet! Därför är det viktigt att fler får möjlighet att ta del av bildning och kunskap, säger Elin Hylander, språkrör Gröna studenter.

Dagens högskola lider av bristande resurser, vilket gör att studenter inom särskilt samhällsvetenskap och humaniora får för dåligt stöd i sitt lärande. Gröna studenter är därför glada över att regeringen satsar 125 miljoner kronor i år på att förbättra kvaliteten inom humaniora, samhällsvetenskap och lärarutbildningarna. Det krävs mer resurser för att utbildningarna ska komma upp i god kvalitet, men det här är ett steg i rätt riktning. Vi ser fram mot att regeringen kommer med fler förslag kring stärkt kvalitet i högskolan framöver.

Fler prisvärda bostäder

Sverige har bostadsbrist. Den drabbar i första hand unga, studenter, arbetslösa och låginkomsttagare. Därför välkomnar Gröna studenter regeringens förslag att dra ned på rot-avdraget och att istället investera i mindre och prisvärda lägenheter.

Att staten tar ett ansvar för bostadsförsörjningen är bra och därför är regeringens satsningar på bostäder välkommen. Nu efterlyser vi en vision för hur regeringen avser att det framtida gröna och hållbara samhället ska byggas, säger Mårten Espmarker, språkrör Gröna studenter

Fördelningspolitiskt är en omprioritering från rot-avdrag till fler billiga bostäder en bra åtgärd. Dagens system med rot-avdrag och ränte-avdrag gynnar ägande och missgynnar hyrande. Det är en dubbel orättvisa. De grupper som drabbas hårdast av bostadskrisen har inte medel att köpa en bostad och nekas därmed den ekonomiskt mest gynnsamma boendeformen. Samtidigt är de lämnade till en hyresmarknad med höga priser och orimliga kötider.

Vi gröna tror att regeringens politik är ett bra första steg mot en mer balanserad bostadsmarknad där fler kan få tillgång till en prisvärd bostad.

Sammanfattningsvis pekar den rödgröna regeringens vårdbudget ut en ny inriktning för svensk politik, där långsiktighet är en ledstjärna. Gröna studenter ser fram mot en mandatperiod av många gröna framgångar och vidare satsningar inom miljö, utbildning och bostäder.

Elin Hylander
Mårten Espmarker

Språkrör, Gröna studenter

Massakern i Garissa

Massakern i Garissa är en attack mot våra grundläggande mänskliga rättigheter, mot utbildning och mot universiteten som kunskapande institution. Massakern har krävt 148 människors liv, varav 142 studenter med ambition att utveckla sig själva och sin omvärld genom studier och forskning. Gröna studenter fördömer attacken. Alla studenter världen över har rätt att känna trygghet under sin studietid. Trygghet är avgörande för att våga granska, ifrågasätta och förändra världen utifrån vetenskap och lärdomar. Massakern i Garissa skakar oss alla som tror på utbildning och som arbetar för att skapa en trygg och hållbar värld. Våra tankar och vår medkänsla går till offren och deras anhöriga.

Bättre högskola – för fler!

Högre kvalitet i högskolan och samtidigt en utvidgning av högskolan – går det?

Ja, det är vi övertygade om. Samtidigt vet vi att en utvidgning av högskolan måste följas åt av satsningar på högskolans kvalitet. Studenter behöver i högre grad få lärarledd tid och möjlighet till individuellt anpassade lärmetoder.

Vi och Miljöpartiet de gröna har inför 2014 följande recept för en bättre högskola för fler:

Öka antalet lärarledda timmar för studenterna.
Höj studiebidraget för att möjliggöra fokus på studier under studietiden
Öka utbildningsplatserna, främst vid de regionala lärosäten där alliansen dragit ned antalet platser.
Satsning på studenter från studieovana hem: på att att inte bara rekrytera bredare, men att också säkerställa en breddad genomströmning.