Praktik med inriktning på kommunikation och projektledning hösten 2016

Vill du få värdefull erfarenhet, möjlighet att utvecklas och knyta nya kontakter? Vill du fördjupa dina kunskaper om föreningslivet och vara med och utveckla en politisk organisation?  Vill du arbeta för att sprida den gröna ideologin och Miljöpartiets politik? Är du målmedveten, strukturerad, kreativ och tar initiativ? Då vill vi ha dig som praktikant på Gröna Studenter!

Inför hösten 2016 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm med inriktning på kommunikation och projektledning. Du kommer arbeta med kommunikation, egna projekt, delta i alla delar av det vardagliga arbetet på kansliet och få stor insyn i hur en politisk organisation fungerar och styrs. Dina exakta arbetsuppgifter och fokus under din praktik skräddarsyr vi utifrån dina erfarenheter och önskemål och våra behov.  Du kan exempelvis få jobba med att planera vårt riksårsmöte, ta fram material och underlag, utveckla vår hemsida, ta fram vår nya medlemshandbok eller arbeta med medlemsvärvning.

Vilka är vi?

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund och samlar studenter i hela Sverige som arbetar för att föra ut och utveckla Miljöpartiets politik utifrån vårt eget idépolitiska program och har ett stort fokus på att koppla samman forskning med politisk idéutveckling. Under det senaste året har vi bland annat fokuserat på studenters hälsa, kvalitet i högskolan, bostadspolitik och stadsutveckling samt migration och etablering.

Vi delar kansli med Miljöpartiet, Grön Ungdom, Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum och den gröna tankesmedjan Cogito i centrala Stockholm.

Vem är du?

Vi vill att du har ett intresse för det ideella föreningslivet och för politiskt arbete. Du är självgående, kreativ, fokuserar på utveckling och ser möjligheter. Du sympatiserar med Miljöpartiets politik men behöver inte vara medlem. Vi tror att du studerar media-och kommunikation, statsvetenskap, PR, projektledning, personalvetenskap, journalistik, mänskliga rättigheter eller miljöstudier.

Det är meriterande om du:

  • Varit engagerad i en ideell organisation
  • Har erfarenhet av Indesign, Photoshop, Illustrator eller liknande program
  • Har arbetat med hemsidor i wordpress

Vad erbjuder vi?

Vi erbjuder möjlighet att ta stort ansvar och arbeta och utveckla egna projekt såväl som att vara del av allt det vardagliga arbetet på kansliet. Du får möjlighet att bygga ett stort nätverk inom den gröna rörelsen och få fördjupade kunskaper i hur politiska organisationer fungerar.

Vi ser till dina erfarenheter och profil när vi sätter mål och arbetsbeskrivning och det är viktigt för oss att du får arbeta med utvecklande arbetsuppgifter och ta eget ansvar. Din praktik kommer ge värdefull erfarenhet för att arbeta inom civilsamhället och offentlig sektor.

Förutsättningar

Det finns två sätt att praktisera hos oss på:

  • Praktik på heltid

Praktiken är på heltid under hösten 2016. Dina exakta arbetsuppgifter och fokus på din praktik skräddarsyr vi utifrån dina erfarenheter och önskemål och våra behov. Vi vill att du gör praktiken som en del av din utbildning och ställer krav på att du ska ha en huvudman genom ditt universitet/högskola/yrkeshögskola samt  att din praktik är mellan 6-20 veckor lång.

Praktiken är oavlönad och förlagd på vårt kansli i centrala Stockholm med möjlighet att arbeta delvis på distans. Du kommer handledas av organisationssekreteraren.

  • Praktik på deltid eller med ett avgränsat projekt

Om din praktik är kortare än 6 veckor eller om du bara vill få värdefull erfarenhet vid sidan av dina studier finns det möjlighet att komma in och genomföra ett avgränsat projekt. Detta kan vara på heltid under max 5 veckor eller på deltid under en längre tidsperiod. Kontakta oss för att höra vad vi har för aktuella projekt på gång eller kom med ett eget förslag! Detta kan du söka löpande under hela året.

Exempel på aktuella projekt:

  • Projektleda/arbeta med att planera riksårsmötet
  • Ta fram och utforma vår nya medlemshandbok
  • Uppdatera och utveckla vår hemsida

Praktiken är oavlönad och du har möjlighet att delvis sitta på vårt kansli i centrala Stockholm.  Du kommer handledas av organisationssekreteraren.

Ansökan

Du ansöker genom att svara på vårt frågeformulär och skicka in det tillsammans med ditt CV till gs@mp.se. Ange praktikant i ämnesraden. Intervjuer sker löpande så ansök redan idag men senast 24 april. OBSERVERA FÖRLÄNGD ANSÖKNINSGTID.

Frågeformulär- Ansökan om praktik på Gröna studenter

Praktikannons Gröna studenter hösten 2016

Frågor?

Mikaela Wikström, Organisationsekreterare Gröna studenter

076-941 10 68

gs@mp.se

Högskolan måste bli mer inkluderande

För att etablering ska bli möjlig måste samhället ha långsiktiga lösningar. Utbildning ger hopp och nya möjligheter för morgondagen. Idag är det dock svårt för människor som kommer till Sverige att få adekvat utbildning eftersom systemen är daterade. Detta trots att utbildningar med en mångfald av studenter skapar lärorika studiemiljöer för alla som studerar.

Det är i nuläget svårt för personer med utomeuropeisk utbildning att validera och komplettera utländsk yrkeslegitimation och examina. När människor väl får komma in på den högre utbildningen innebär det ofta mycket självstudier, vilket innebär att många tappar motivation eller kraft till att klara av utbildningen. Dessutom finns det idag strukturer inom högskolan som gör att minoritetsgrupper diskrimineras.

Trygghetssystemen i Sverige är missanpassade för stora grupper i samhället. Den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd kan normalt inte få rätt till studiestöd, trots att allt fler arbeten i Sverige kräver vidare utbildning. Det krävs anställning för att kunna omvandla sitt tillfälliga uppehållstillstånd till ett permanent sådant och många yrken kräver kvalificerad utbildning. Systemet stänger ute nyanlända från framtidsmöjligheter.

Fler ska få tillgång till utbildning

Validering och komplettering av utländska betyg och yrkeslegitimationer ska förenklas. Ett sätt att snabba på processerna är att låta asylsökande börja studera vid universitet och högskolor via MOOCs (onlinekurser) och liknande frivilliga initiativ. Civilsamhället behöver stöd för att människor med akademisk bakgrund inte ska förlora hoppet under asylprocessen.

Riktade åtgärder behövs för att fler studenter med underrepresenterade kunskaper och erfarenheter ska få tillgång till den högre utbildningen. Idag har många med sig kunskaper från sitt hemland som ramlar mellan stolarna eftersom de inte har svensk gymnasiekompetens. Genom alternativa urval kan människor bygga vidare på sina faktiska kunskaper.

Ekonomiska möjligheter till studier

Det ska räcka med folkbokföring i Sverige för att få studiemedel. Det ska inte spela någon roll om ett uppehållstillstånd är permanent eller tillfälligt för att få möjlighet till studiemedel. Om en människa inte får lov att stanna har vi i ändå stärkt Sveriges internationalisering och ökat exportmöjligheterna.

Studiemedlet måste bli mer flexibelt för att kunna möta olika människors behov. Bidragsdelen av studiemedlet ska öka. Det ska vara möjligt att ta ut en lägre ersättning för längre tids studier eller högre ersättning för kortare tids studier.

God undervisning för alla

Alla studenter inom grundutbildningarnas heltidskurser ska minst 10 timmar lärarledd undervisning i veckan. De utbildningar som idag får minst resurser ska stärkas. För den som kommer från en studieovan miljö eller är ny i den svenska högskolan är det extra viktigt att få ordentligt med stöd och lärarledd tid.

Högskolorna ska ha bindande antidiskrimineringsplaner och ska kunna genomföra sanktioner mot enskilda institutioner om de bryter mot planerna. Om människor inte blir rättvist behandlade kommer människor söka sig bort från akademin, oavsett dessa människors kompetens- och ambitionsnivåer.

Etableringsfrågor och jämlikhet kommer under lång tid att vara viktiga frågor för det svenska samhället. I tider av tumult behöver politiken ha långsiktiga planer för förändring. Utbildning är alltid långsiktigt – därför måste vi förändra systemet så det blir inkluderande. Vi måste öppna upp utbildningen för fler nu.

Elin Hylander, språkrör Gröna Studenter
Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter

Så kan mottagandet av flyktingbarn bli bättre

Inför permanenta uppehållstillstånd för barn och förstärk barnpsykiatrin. Det är två åtgärder som skulle förbättra livskvaliteten för barn som kommer till Sverige från krigshärdar världen över.

I morgon, lördag, samlas miljöpartister från hela landet för Dialogkonferens. Syftet med konferensen är att ta fram förslag som kan stärka flyktingmottagandet och integrationen i landet. Den anordnas som ett svar på den rättmätiga kritik som förts fram från Miljöpartiets gräsrötter och lokalavdelningar mot den överenskommelse om migrationspolitiken som regeringen slöt i november förra året.

Inte minst Miljöpartiet i Malmö har varit väldigt tydliga i sin kritik. Grön Ungdom Malmö och Gröna Studenter Malmö var redan från början starkt negativa till begränsningarna i flyktingpolitiken.

Konsekvenserna för flyktingarna, och framförallt för de barn och unga som kommer, är svåra. Målet för den gröna rörelsen i allmänhet och Miljöpartiet i synnerhet måste vara att migrationspolitiken ska återgå till den humanare linje som Sverige förde tidigare.

Under Dialogkonferensen kommer Miljöpartiet att diskutera en rad förslag. Syftet med dem är att skapa en bättre situation för de tusentals barn och ungdomar som kommer till Sverige från krigets Syrien, Irak, Afghanistan eller någon annanstans ifrån. Barnen är extra utsatta, och ett stort fokus måste ligga på att se till att deras mottagande blir så bra som möjligt.

1. Förstärk barnpsykiatrin. Många barn som anländer till Sverige som flyktingar lider av posttraumatiskt stressyndrom och andra psykologiska men efter sina upplevelser av krig och flykt. Det skapar ett oerhört lidande för barnen och försvårar även möjligheterna till en lyckad integration.

En förstärkt barnpsykiatri, bland annat genom mer resurser, tydligare direktiv och kompetensutveckling av skolpersonal, men också en sorts “psykologisk första hjälpen” där team från BUP åker ut till asylboenden och boenden för ensamkommande barn, är viktiga åtgärder.

2. Inför permanenta uppehållstillstånd för barn. Rädslan att inte få stanna gör det svårare för barn att koncentrera sig på sin skolgång. Dessutom gör kravet på arbete för att få permanent uppehållstillstånd att barn i gymnasieåldern motiveras att söka jobb i stället för att klara gymnasiet.

Det riskerar att cementera ett utanförskap där nyanlända förblir underutbildade och fastnar i en socioekonomiskt mycket problematisk situation. Det kan Miljöpartiet inte acceptera.

3. Barn ska bo i en familj. Forskning visar att flyktingbarn klarar sig betydligt bättre när de växer upp i en familjeliknande miljö. Staten måste förenkla familjeåterförening för barn och göra det enklare för föräldralösa och ensamkommande barn att få en plats i ett familjehem.

4. Öppna bostadsmarknaden. I dag stängs stora grupper ute från bostadsmarknaden genom att försörjningsstöd sällan accepteras som inkomst för att erhålla hyresrätt. För nyanlända i allmänhet leder det till en oerhört svår situation där stress och osäkerhet om nästkommande dagars sovplats försvårar för lyckad integration, och för barn i synnerhet skapar det både trångboddhet och osäkerhet om sovplats en ohållbar studiesituation.

Att möjliggöra för nyanlända att söka bostad med den inkomst de har är ett viktigt steg för ett barnvänligare mottagningssystem. Sverige måste ta ansvar för att de barn och ungdomar som kommer hit får bästa möjliga förutsättningar för att integreras och må bra.

Miljöpartiet måste vara ledande i det arbetet, såväl i riksdag och regering som i kommuner och landsting. Dialogkonferensen är ett bra tillfälle att ta tag i det arbetet. Låt oss ta chansen.

  • Tobias Gustavsson, språkrör Gröna Studenter Malmö
  • Malte Roos, språkrör Grön Ungdom Malmö

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/sa-kan-mottagandet-av-flyktingbarn-bli-baettre-22924

Malmöbo blev språkrör för Gröna Studenter

Tobias Gustavsson från Malmö har valts till nytt nationellt språkrör för Gröna Studenter tillsammans med Elin Hylander från Örebro, som fick förnyat förtroende, vid Riksårsmötet i Malmö på lördagen.

Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

24-åriga Tobias Gustavsson har varit språkrör för Gröna Studenter i Malmö sedan i höstas, men lämnar nu den posten för att bli nationellt språkrör. Uppdraget är mandaterat för ett år i taget.

– Gröna Studenter ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. I synnerhet nu när Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt med en fristående sidoorganisation som kan stå upp för gräsrotsåsikterna och vara en konstruktiv och kritisk röst, säger Tobias Gustavsson.

Han vill få Gröna Studenter att växa och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar att bli aktivare än de är idag.

– Jag vill odla det politiska samtalet mellan medlemmarna och det görs ju bäst ute i lokalavdelningarna. I Malmö har vi temamöten, föreläsningar och filmvisningar som får igång diskussioner, som i sin tur banar väg för politisk idéutveckling.

Malmöbo blir språkrör för Gröna Studenter

http://www.mynewsdesk.com/se/miljopartiet-de-grona-i-malmo/pressreleases/malmoebo-blir-spraakroer-foer-groena-studenter-1318583

Gröna Elin fick förnyat förtroende

Elin Hylander från Örebro har återvalts som ett av två språkrör för Gröna studenter. Som nytt språkrör valdes Tobias Gustavsson från Malmö. Gröna Studenter är Miljöpartiets studentförbund som driver gröna frågor med studentfokus. Organisationen har cirka 1100 medlemmar.

Elin Hylander är 25 år gammal och studerar till ämneslärare (gymnasiet), med inriktning på samhällskunskap och historia vid Örebro universitet. Under Elins första år som språkrör för Gröna studenter har förbundet arbetat fram ett nytt idépolitiskt program.

– Gröna Studenters idéprogram är nu klubbat. Det innebär att vi framöver kommer att arbeta med visionen om ett fossilfritt samhälle och en hållbar bostads- och stadsutvecklingspolitik tillsammans med vår traditionella studentpolitik, säger Elin Hylander.

Gröna Studenter kommer också arbeta fram nya och skärpta politiska förslag för att förbättra mottagandet av nya människor till Sverige. Framför allt ser organisationen vikten av validering och möjlighet till kompletteringar av studier som en viktig fråga för integrationen och kompetensutvecklingen i Sverige.

Under året kommer även forskningspolitik att ligga högt på agendan, eftersom regeringen ska fatta beslut om en ny forskningsproposition. För Gröna Studenter är det viktigt att kunskap och nyfikenhet har ett egenvärde och att universiteteten och högskolorna ska få stor frihet i sitt arbete.

Elin vill dessutom bidra till att Gröna Studenter växer och hoppas kunna hjälpa fler lokalavdelningar i organisationen att utveckla sitt arbete för en grön studentpolitik. Det behövs fler gröna röster för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle.

– Jag är jätteglad över att få fortsätta som språkrör för Gröna studenter, säger Elin Hylander. Vi ska vara ett aktivt förbund med en egen självständig idéutveckling. När Miljöpartiet sitter i regering är det viktigt att vi kan komma med kloka, nytänkande och forskningsförankrade förslag för att klara av framtidens utmaningar.

Gröna Elin fick förnyat förtroende som studentspråkrör

http://www.mp.se/orebro/just-nu/pressmeddelande-elin-hylander-fran-orebro-atervald-som-sprakror-grona-studenter

En farlig flirt med främlingsfientliga krafter

Nyss presenterade regeringen och den borgerliga oppositionen ett gemensamt förslag för att hantera situationen för flyktingar i Sverige. Det finns några positiva aspekter i överenskommelsen. Alla kommuner ska vara med i deltagandet och barnfamiljers rätt kommer att värnas. Det kommer att ske en utredning om lagliga vägar och vi kommer att öka andelen kvotflyktingar som vi tar emot.

Men det finns delar i överenskommelsen som pekar åt helt fel håll. Med dagens uppgörelse gör Sverige avkall från den humana linje som så länge kännetecknat vårt lands politik. De utsträckta händerna visade sig vara lika tillfälliga som de uppehållstillstånd de höll i.

Med tillfälliga uppehållstillstånd tar vi varken ansvar för de människor som flytt hit eller för Sverige. De tillfälliga uppehållstillstånden kommer inte stoppa konflikterna i vår omvärld eller de människor som flyr från dem.

Ett besked om att Sverige erbjuder skydd, men bara med armbågen under en kort period, innebär svagare incitament att lära sig svenska och hitta ett arbete. Att människor som flytt från krig ska behöva leva med resväskan packad i hallen kommer leda till ökad psykisk ohälsa och minskad förmåga att tillgodogöra sig etableringsåtgärder. Tillfälliga uppehållstillstånd kommer alltså leda till att integrationen försämras. Det handlar bara om ihålig signalpolitik.

Enligt Migrationsverkets senaste prognoser kommer historiskt många människor att söka asyl i Sverige de kommande åren. Migrationsverkets personal jobbar i skift för att hinna med att hantera alla ansökningar. Att i det läget välja att fördubbla deras arbetsbörda är orimligt. Ingen tror i dag att IS kommer att vara besegrade och fred råda inom tre år. Därför kommer tillfälliga uppehållstillstånd för flyktingar därifrån kommer att behöva omvandlas till permanenta ändå. Migrationsverket kommer alltså behöva pröva deras ansökan igen, helt i onödan.

Fram till 1984 hade Sverige ett system med tillfälliga uppehållstillstånd som norm. Detta avskaffades eftersom bara en handfull flyktingar inte fick fortsatt beviljat uppehållstillstånd och den dubbla prövningen var helt i onödan. När vi fick permanenta uppehållstillstånd minskades antalet ärenden med 8 000-10 000. Att återinföra tillfälliga uppehållstillstånd är att backa in i framtiden med mer byråkrati, högre kostnader och mindre trygghet.

Slutligen så är det en farlig flirt med de främlingsfientliga politiska krafter vi kämpat så hårt för att de inte ska få inflytande. Fortsätter vi på den här banan kommer vi snart inte känna igen vårt land. Under den värsta flyktingkrisen i modern tid är det ovärdigt ett rikt land som Sverige att göra sitt bästa för att färre människor ska få komma hit.

Lär artikeln i sin helhet här: En farlig flirt – Dagens Samhälle

Praktisera hos oss!

Praktisera hos Miljöpartiets studentförbund

Vill du arbeta för att sprida den gröna ideologin och Miljöpartiets politik? Vill du arbeta med att koppla samman forskning och politikutveckling? Vill du stärka unga och studenters inflytande och påverkansmöjligheter? Vill du vara med och utveckla en organisation? Är du självgående, kreativ och tar initiativ? Då vill vi ha dig som praktikant på Gröna studenter!
Inför vårterminen 2016 söker vi en praktikant till vårt kansli i Stockholm. Huvudfokus kommer vara kommunikationsarbete men du kommer även delta i det vardagliga arbetet på kansliet och få stor insyn i hur en organisation fungerar och styrs. Du kan exempelvis få jobba med vår hemsida, sociala medier, ta fram material och tillsammans med språkrören arbeta med politiska frågor.

Vilka är vi?
Gröna studenter är Miljöpartiets studentförbund och samlar studenter i hela Sverige och arbetar för att både föra ut och utveckla Miljöpartiets politik utifrån vårt eget idépolitiska program. Vi har också ett stort fokus på att koppla samman forskning med politisk idéutveckling. Under det senaste året har vi fokuserat på studenters hälsa, kvalitet i högskolan, bostadspolitik och stadsutveckling.

Vi delar kansli med Miljöpartiet, Grön Ungdom, Miljöpartiets biståndsorganisation Green Forum och den gröna tankesmedjan Cogito i centrala Stockholm.

Vem är du?
Vi vill att du har ett intresse för det ideella föreningslivet och för politiskt arbete. Du är självgående, kreativ, fokuserar på utveckling och ser möjligheter. Du sympatiserar med Miljöpartets politik men behöver inte vara medlem. Vi tror att du studerar media och kommunikation, statsvetenskap, PR, projektledning, journalistik, mänskliga rättigheter eller miljöstudier. Det är meriterande om du har erfarenhet av Adobe-programmen.

Vad erbjuder vi?
Vi erbjuder möjlighet att ta stort ansvar och arbeta och utveckla egna projekt såväl som att vara del av det vardagliga arbetet på kansliet samt möjlighet att bygga ett stort nätverk inom den gröna rörelsen.

Vi ser till dina erfarenheter och profil när vi sätter mål och arbetsbeskrivning och det är viktigt för oss att du får arbeta med utvecklande arbetsuppgifter och ta eget ansvar. Din praktik kommer ge värdefull erfarenhet för att arbeta inom civilsamhället och offentlig sektor.

Förutsättningar och ansökan
Praktiken är på heltid under våren 2016. Vi vill att du gör praktiken som en del av din utbildning och ställer krav på att du ska ha en huvudman genom ditt universitet/högskola/yrkeshögskola.

Praktiken är oavlönad och förlagd på vårt kansli i centrala Stockholm med möjlighet att arbeta delvis på distans. Du kommer att handledas av förbundets organisationssekreterare.
Det kan även finnas möjlighet att komma in på en kortare praktik och jobba mer avgränsat med ett visst projekt.

Intervjuer sker löpande så skicka personligt brev och CV om max en sida var till organisationssekreterare Mikaela Wikström på mikaela.wikstrom@mp.se snarast, men senast 10 november. Det går såklart också bra att höra av sig med frågor.

Mikaela Wikström
Organisationssekreterare

076-941 10 68
mikaela.wikstrom@mp.se

Gröna studenter
gronastudenter.se

Läs hela annonsen här!

Elins sensommartal

Hur ser världen ut idag?

Min vän fick en kartbok i present av en släkting med motiveringen: ”Den ger alltid relevant kunskap om världen.” Sovjetunionen, Indokina, Rhodesia är väl fortfarande aktuella stater? Samhället förändras. Vår kunskap om världen måste följa med.

I vintras arrangerade vi gröna en föreläsning med Hans Rosling. Rosling berättade att vi har en daterad syn på samhället. Därför fattar vi felaktiga beslut.

Under de senaste dagarna har vi sett hur media påverkar genom #refugeeswelcome. Det ger mig hopp när vi kan enas i viktiga frågor.

Men denna mediala värld skrämmer också! Idag ser du bara den information du själv söker upp. Vi får vi alltid vår bild bekräftad. Hur många vänner har du på Facebook som inte håller med dig?

Man inte kan lita på media för att få kunskap. Vi måste ha med oss utbildning. Idag är ett kritiskt tänkande det viktigaste vi kan lära oss. Det är grunden inom akademin. Därför är högskoleutbildning så viktig för framtiden.

Vem kan studera idag?

Studenter förväntas vänta med att skaffa barn, ha möjlighet att jobba extra och förväntas framför allt vara friska. Detta gör att många människor tvingas välja bort studier.

Idag saknar studenter ekonomisk trygghet vid sjukdom. Man måste ta studiemedel för att kunna få ersättning. Om du under hösten lever på sommarjobbets lön blir det svårt om du blir sjuk. Gröna studenter vill att tryggheten kopplas till studierna istället.

Idag kan man inte vara sjukskrivna på deltid. Många studenter hoppar därför av sina utbildningar. Studenter har också 30 dagars karenstid vid sjukdom, vilket är alldeles för långt.

Allt detta leder till att vi förlorar kompetens. Som vår regeringskollega säger: ”Alla ska med”. Vi behöver skyddsnät som gör att studenter kan fokusera på kunskap, inte på att oroa sig för framtiden. Det är först då vi kan sprida det kritiska tänkandet till fler.

Vem vet vilken kunskap vi behöver för att klara morgondagen?

I höst sker nästa klimattoppmöte. Vi vet egentligen vad som behöver göras. Ändå är det så svårt att få till en omställning. Vad får människan att ändra sitt beteende? Vi behöver olika slags kunskap för att klara av framtidens utmaningar.

Idag får vissa akademiska ämnesområden mer resurser än andra. En naturvetarstudent får exempelvis dubbelt så mycket resurser som en humanist.

Men för att kunna bygga en hållbar värld måste vi ha med hela samhället. Vi behöver kunniga beteendevetare, ekonomer och grundskolelärare. Därför behöver pengarna fördelas mer jämnt inom högskolan. Alla studenter ska ha rätt till tio timmars lärarledd tid i veckan.

God undervisning till studenter är det bästa sättet att sprida forskningsresultat.

Vad är då Sveriges största utmaning?

Någonstans längs vägen har många förlorat hoppet. För min generation blir det allt svårare att bli vuxen, eftersom bostadsbristen gör att unga inte kan flytta hemifrån.

Vi behöver fler bostäder! Det finns resurser att ta. Om vi fasar ut ränteavdraget har vi råd! Då kan beskattningen på hyresrätter sänkas, vi kan bygga fler små lägenheter och nya studentbostäder. Vi kan bygga ut kollektivtrafiken och därmed göra fler områden attraktiva att bo i.

Idag måste kommunerna bygga p-platser till nya bostadshus. Det gör boendet dyrare och varje parkering på gatan tar upp samma plats som sex möjliga studentboenden. Vi kan istället skapa städer där bilen inte behövs!

Löser vi bostadsbristen kan många andra problem övervinnas. Vi kan bygga samman samhället och ge människor möjlighet till jobb eller studier. Vi kan minska segregationen.

Sammanfattningsvis skapar vi bilden av samhället tillsammans. Under de senaste dagarna har vi sett forskare debattera och sprida kunskap. Minns att vi samhällsengagerade kan göra samma sak! Du kan använda din kunskap till att bygga ett bättre samhälle.

Därför måste fler få tillgång till högre studier. Studenter behöver större trygghet, bättre undervisning och någonstans att bo. Då kan den kunskapen nå många fler och unga människor kan få hopp om framtiden.

 
Foto: Fredrik Hjerling

Resa till EU-parlamentet i Bryssel

OBS. Alla platser är fyllda!

Nu kan ni anmäla er till höstens kanske roligaste och mest intressanta happening, miljöpartiets EU-parlamentariker Max Andersson bjuder in GS till Bryssel. Ta chansen att gå på intressanta seminarier, mingla med Europarlamentariker, besök på EU:s institutioner, pubhäng och framförallt umgås med andra politiskt intresserade Gröna Studenter, både nya, gamla och före detta aktiva. Följ med oss till Bryssel den 12 till den 14 november.

Det finns inget krav på att vara aktiv. Denna resa är till för att sprida information och skapa engagemang samt kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte mellan nya och gamla medlemmar. Träffa före detta aktiva medlemmar och engagerade i olika lokalavdelningar med allt från 0 dagar till 10 års engagemang.

Max Andersson bjuder in till denna resa och bekostar en del av denna, summan baseras på avreseort för gruppen i sin helhet men ligger på ca 350 EUR. Spara kvitton. Resan bokas på egen hand och bidrag erhålls om man deltar på några obligatoriska moment som består av möte med Max Andersson, rundvandring i parlamentet samt besök med en föreläsning om hur EU fungerar. Det är därför viktigt att du kan delta på seminariet på eftermiddagen på torsdagen den 12 november och på rundvandringen fredagen den 13:e november. Vi kommer att rekommendera dig ett boende i samband med att du får bekräftelse på din anmälan.

Vi har av praktiska skäl 18-årsgräns och maximalt antal är 35 personer så det är först till kvar som gäller.
Pass måste medtagas.

Preliminärt schema:
Torsdag 12 november
Kl 10:30 Samling på EU (Place Luxemburg)
Kl 11.00 Utskottsbehandling
Kl 12:00 Lunch i Parlamentets personalmatsal (obligatorisk föranmälan gäller)
Kl 13:00 Parlamentarium
Besök på Parlamentarium som är en utställning om parlamentet med mysig souvenirshop
Ni kan också passa på att checka in på era hotell och hostel.
Kl 16:00 Samling för OBLIGATORISK DEL, kom i tid!
Kl 16:15 Obligatoriskt seminarie
Delta på seminarie i EU-parlamentet med parlamentariker Max Andersson
Kl 18:30 Obligatorisk gemensam middag
Kl 19:30 Utgång och social aktivitet tillsammans med parlamentariker Max Andersson på Place de Luxemburg

Fredag 13 november (tider kan ändras liksom de olika aktiviteterna flyttas runt)
Kl 9:00 Samling på EU
Kl 9:30 Besök hos Gröna Gruppens advisors
Kunniga politiskt sakkunniga som arbetar för hela den gröna gruppen
Kl 11:00 Besök hos den svenska permanenta representationen, det är svenska regeringens ambassad
Kl 12:00 Lunch
Kl 13:00 Besök på EU-kommissionen
Kl 16:00 Stadsvandring
Titta på Manneken Pis och Janneken Pis. Belgisk våffla m.m.
Kl 19:00 Mingel på den legendariska puben Delirium med personer som jobbar eller praktiserar på EU:s olika institutioner.

Lördag 14 november
Dag: Antingen valfri aktivitet eller besöka någon/några turisattraktioner
Då vi är en stor grupp kan vi göra flera olika utflyktsgrupper. Förslagen är att besöka ett bryggeri eller järnatomen från världutställningen eller jogga i den stora parken.
Kväll: Fest och andra trevligheter.

Söndag 15 november
Hemfärd och utcheckning på eget ansvar
Anmälan är bindande och skickas till GSBRYSSEL2015@gmail.com och skall innehålla följande uppgifter.

Namn:
Födelsedag och födelseår:
Nationalitet:
Passnr:
Adress:
Telefonnummer:
In case of emergency contact name and tel number:
Allergier:
Lokalavdelning:
Lokalavdelningsansvarig (om någon):

Jag intygar också att jag har giltig reseförsäkring (ingår i din hemförsäkring) samt att jag efter att ha bokat min resa kommer att meddela ankomsttid och resedetaljer. Ta också gärna med EU-försäkringskort som erhålles från försäkringskassan. Kan beställas på nätet.

Första numret av Vy släpps idag!

Första numret av Vy släpps idag!

Den 1 september kommer det allra första numret av Gröna studenters tidskrift Vy. Vy är uppföljaren till tidningen DeFacto. I denna utgåvan fokuserar vi på konsumtion, där vi bland annat tittar närmare på individens ansvar att rädda världen, identitet och konsumtion och fossil free rörelsen. Dessutom tar vi tempen på miljöpartisters konsumtionsvanor. Skiljer de sig från befolkningen i stort? Svaret finns att finna i tidningen.

Tidskriften kommer att kunna köpas genom MP-butiken och kommer ut två gånger per år, i början av varje termin. Lokalavdelningar kan köpa in tidskriften, både till sina medlemmar och till andra som är intresserade av grön politik. Den är perfekt att dela ut till intresserade, nya medlemmar och som gåva till föreläsare. Med tidskriften vill vi genom forskning gå djupare i frågor som berör den gröna rörelsen. Följ oss på Facebook, bloggen, eller Twitter för mer information.

/Redaktionen för tidskriften Vy

PS. Vill du vara med och arbeta fram nästa nummer? Vy söker flera skribenter. Kontakta chefredaktör Sabina Karvo på karvosabina@hotmail.com

vynummer1